Yr Amser Gorau i Ymweld â Thŵr Eiffel

Yr amser gorau i ymweld â Thŵr Eiffel

Yr amser gorau i ymweld â Thŵr Eiffel yw yn gynnar yn y bore cyn gynted ag y bydd yn agor am 9.15 am. 

Fodd bynnag, mae nodi'r amser perffaith i ymweld â'r strwythur eiconig hwn yn gofyn am fwy na dim ond dechrau cynnar. 

Mae ffactorau amrywiol, gan gynnwys patrymau presenoldeb y tŵr, amrywiadau tymhorol, a dynameg torfol, yn chwarae rhan hanfodol wrth gynllunio'ch ymweliad. 

Nod y canllaw hwn yw rhoi'r holl wybodaeth angenrheidiol i chi ddewis yr amser gorau ar gyfer eich antur Tŵr Eiffel, gan sicrhau profiad cofiadwy a phleserus.

Yr amser gorau i ymweld â Thŵr Eiffel yn seiliedig ar Tyrfa

yr amser gorau i ymweld â thŵr Eiffel ar waelod y dyrfa
Delwedd: Amine ATTOUT / pexels

Y peth cyntaf y dylai pob ymwelydd ei ystyried wrth benderfynu ar yr amser delfrydol i ymweld â'r atyniad hwn ym Mharis yw lefel y dorf. 

Mae Tŵr Eiffel yn denu mwy na 7 miliwn o ymwelwyr trwy gydol y flwyddyn, ac mae dod o hyd i'r amser iawn i osgoi tyrfa mor enfawr yn gofyn am rywfaint o wybodaeth a chynllunio. 

Gadewch i ni ddeall patrwm y goron yn Nhŵr Eiffel trwy gydol y flwyddyn i ddod o hyd i'r amser gorau posibl i gynllunio taith i Dŵr Eiffel.

Presenoldeb/Tyrfa Trwy gydol y Flwyddyn

amser gorau o'r dydd i ymweld â thŵr eiffel
Delwedd: F11photo / Getty Images Pro

Tymor Isel: Ionawr, Chwefror, Tachwedd, a Hydref sy'n gweld y nifer lleiaf o ymwelwyr. Mae hwn yn amser delfrydol i'r rhai sydd am osgoi torfeydd.

Presenoldeb Canolig: Mae lefelau presenoldeb canolig ym mis Mawrth, Ebrill, Mai, Medi a Rhagfyr, gan gynnig cydbwysedd rhwng maint y dorf a'r tywydd.

Tymor Uchel: Mae mis Mehefin yn dechrau'r tymor presenoldeb uchel, sy'n cyrraedd uchafbwynt ym mis Gorffennaf ac Awst, a elwir yn dymor brig.

I ddeall yn well y lefelau dorf a ddisgwylir yn Nhŵr Eiffel trwy gydol y flwyddyn, cyfeiriwch at y tabl isod.

Misoedd Lefel y dorf
Ionawr isel
Chwefrorisel
MawrthCanolig
EbrillCanolig
MaiCanolig
Mehefinuchel
GorffennafUchafswm
AwstUchafswm
MediCanolig
Hydrefisel
Tachweddisel
RhagfyrCanolig

Presenoldeb/Tyrfa Trwy gydol y Dydd

Yr amser gorau o'r wythnos i ymweld â Thŵr Eiffel
Delwedd: Daniel Ferreira-Leites Ciccarino o DanFLCreativo (Canva)

Bore (9am – 11am): Yn gyffredinol isel, ond yn cynyddu i uchel yn ystod y tymor brig.
Hanner dydd i brynhawn (11am – 5pm): Bob amser yn uchel, gan gyrraedd y lefelau uchaf yn ystod y tymor brig.
Gyda'r nos (5 pm - 8 pm): Presenoldeb canolig, a all gyrraedd uchafbwynt yn ystod y tymor brig.
Hwyr y Nos (8 pm – 10.30 pm): Yn nodweddiadol isel, gyda phigau yn ystod y tymor brig.

I ddeall yn well y lefelau dorf a ddisgwylir yn Nhŵr Eiffel trwy gydol y dydd, cyfeiriwch at y tabl isod.

Amser y DayLefel y dorf
9 am i 11 am Isel (Uchel yn ystod y tymor brig)
11 am i 5 pmUchel (Uchafswm yn ystod y tymor brig)
5 pm i 8 pmCanolig (Uchafswm yn ystod y tymor brig)
8 pm i 10.30 pmIsel (Uchel yn ystod y tymor brig)

Presenoldeb/Tyrfa Trwy gydol yr Wythnos:

Dydd Sadwrn a dydd Sul yw dyddiau prysuraf yr wythnos yn Nhŵr Eiffel. 

I'r gwrthwyneb, mae dydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau fel arfer yn gweld y presenoldeb isaf, gan eu gwneud yn ddelfrydol ar gyfer ymweliadau, yn enwedig gan fod Tŵr Eiffel ar agor ar ddydd Mawrth, yn wahanol i lawer o amgueddfeydd Paris.

I ddeall yn well y lefelau dorf a ddisgwylir yn Nhŵr Eiffel trwy gydol yr wythnos, cyfeiriwch at y tabl isod.

Dyddiau'r WythnosLefel y dorf
Dydd LlunCanolig
Dydd Mawrthisel
Dydd Mercherisel
Dydd Iauisel
Dydd GwenerCanolig
Dydd Sadwrnuchel
Dydd Suluchel

Tymor Brig a Gwyliau

Mae diwedd Mehefin i ddechrau mis Medi yn nodi'r tymor brig. 

Yn ogystal, gall gwyliau ysgol Ewropeaidd achosi ymchwydd mewn presenoldeb, yn enwedig:

 • Gorffennaf 8 i Medi 4
 • Hydref 21 i Dachwedd 6
 • Rhagfyr 23 i Ionawr 8

Gall gwyliau sy’n creu penwythnosau hir, megis y Tybiaeth (Awst 15-19), Diolchgarwch (Tachwedd 18 – 1 Rhagfyr), a’r Beichiogi Di-fwg (Rhagfyr 8-10), hefyd weld presenoldeb uwch.

Yr Amser Gorau i Ymweld â Thŵr Eiffel yn Seiliedig ar y Tywydd

tywydd gorau i ymweld â thŵr eiffel
Delwedd: Givagaphotos

Wrth gynllunio ymweliad â Thŵr Eiffel eiconig, mae'r tywydd ym Mharis yn ffactor hollbwysig i'w ystyried. 

Gall amodau hinsoddol amrywiol y ddinas trwy gydol y flwyddyn ddylanwadu'n sylweddol ar eich profiad yn yr heneb fyd-enwog hon. 

Er bod atyniad Tŵr Eiffel yn aros yn gyson, waeth beth fo'r tymor, mae eithafion yr haf a'r gaeaf yn peri heriau amlwg i ymwelwyr.

 • Haf ym Mharis gall fod yn arbennig o heriol i'r rhai sy'n dymuno archwilio Tŵr Eiffel.

  Gall tymheredd uchel olygu bod aros mewn llinell a dringo grisiau yn brofiad llai na chysurus.

  Gall y gwres, ynghyd â nifer uchel yr ymwelwyr, amharu ar fwynhad eich ymweliad.
 • Gaeaf, ar y llaw arall, yn dod â'i set ei hun o heriau.

  Gall Paris fod yn eithaf oer yn ystod y misoedd hyn, a gall y gwyntoedd oer wneud aros yn yr awyr agored a mwynhau llwyfannau awyr agored y tŵr yn llai deniadol.

  Gall yr oerfel fod yn arbennig o frathu ar ddrychiadau uwch fel y copa twr, gan wneud paratoad digonol yn hanfodol ar gyfer y rhai sy'n ddigon dewr i wynebu tywydd y gaeaf.

 • Gwanwyn a Hydref dod i'r amlwg fel y tymhorau mwyaf ffafriol i ymweld â Thŵr Eiffel.

  Yn ystod y misoedd hyn, mae Paris yn mwynhau hinsawdd fwyn a dymunol heb y tymereddau eithafol a geir yn yr haf a'r gaeaf.

  Mae'r tywydd mwynach yn hwyluso archwiliad mwy cyfforddus o'r tŵr, o'i waelod i'w gopa.
  Mae aros mewn llinellau yn llai brawychus, ac mae'r ddringfa, boed ar y grisiau neu'r elevator, yn brofiad mwy pleserus.

  Yn ogystal, mae'r tymhorau hyn yn aml yn cynnig y fantais ychwanegol o lai o dwristiaid, gan wneud cyfarfod llai gorlawn a mwy agos â'r tŵr.

Yn fyr, os yw'r tywydd yn ystyriaeth fawr ar gyfer eich taith, mae cynllunio eich ymweliad â Thŵr Eiffel yn ystod y gwanwyn (Mawrth i Fai) neu'r hydref (Medi i Dachwedd) yn darparu'r amodau gorau. 

Mae'r tymhorau hyn yn cyfuno harddwch Paris â chysur hinsoddol, gan sicrhau bod eich ymweliad â Thŵr Eiffel mor bleserus ag y mae'n gofiadwy.

Syniadau ar gyfer Profiad Ymweld Llyfn Tŵr Eiffel

 • Osgoi Llinellau Hir: Prynu Tocynnau Twr Eiffel ar-lein ymlaen llaw yn arbed amser i chi ac yn gwarantu mynediad, yn arbennig o ddefnyddiol i'r rhai sy'n anelu at y copa, gan fod y tocynnau i'r Uwchgynhadledd yn gwerthu allan yn gyflym.

 • Amser Cyrraedd: Ar gyfer deiliaid tocynnau, mae'n ddoeth cyrraedd 15-20 munud cyn yr amser a drefnwyd gennych, yn enwedig ar gyfer mynediad i'r copa, oherwydd amseroedd aros posibl am elevators ar y 2il lawr.

 • Ymweliadau cynnar: Er mwyn osgoi a lleihau'r amseroedd aros posibl wrth linellau elevator a mynedfa'r tŵr, anelwch at gyrraedd safle'r tŵr. oriau agor am 9.15 am.

Casgliad

Mae pennu'r amser gorau i ymweld â Thŵr Eiffel yn golygu cydbwyso lefelau'r dyrfa, y tywydd, a'ch amserlen bersonol. 

Trwy ddewis ymweliadau yn gynnar yn y bore neu'n hwyr gyda'r nos yn ystod tymhorau allfrig y gwanwyn a'r hydref a chadw at yr awgrymiadau a ddarperir, gall eich profiad Tŵr Eiffel fod mor fawreddog â'r strwythur ei hun.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

Pa amser mae Tŵr Eiffel yn lleiaf prysur?

Mae Tŵr Eiffel leiaf prysur yn gynnar yn y bore, o 9.15 am i 11 am, yn enwedig yn ystod y tymor di-brig.

Gyda'r hwyr, rhwng 8 pm a 10.30 pm, hefyd yn gweld lefelau torfeydd is, gydag amrywiadau yn ystod y tymor brig.

 Beth yw misoedd ymweld brig Tŵr Eiffel?

Y misoedd ymweld brig ar gyfer Tŵr Eiffel yw rhwng Mehefin ac Awst, gyda Gorffennaf ac Awst yn profi'r nifer uchaf o ymwelwyr.

Pryd mae'r tymor tawel i ymweld â Thŵr Eiffel?

Mae'r tymor allfrig yn Nhŵr Eiffel o Ionawr, Chwefror, Tachwedd, a Hydref, lle gwelir y nifer lleiaf o ymwelwyr.

Sut mae'r dorf yn amrywio trwy gydol y dydd yn Nhŵr Eiffel?

Mae lefelau’r torfeydd yn Nhŵr Eiffel yn dechrau’n isel yn y bore (9 am – 11am), yn brigo o ganol dydd i’r prynhawn (11am – 5pm), yn ganolig yn gynnar gyda’r nos (5 pm – 8 pm), ac yn gostwng yn hwyr gyda’r nos. (8pm – 10:30pm).

Pa ddiwrnodau o'r wythnos sydd orau ar gyfer ymweld â Thŵr Eiffel er mwyn osgoi torfeydd?

Mae dydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau fel arfer yn gweld y presenoldeb isaf, sy'n golygu mai nhw yw'r dyddiau gorau ar gyfer ymweliadau.

Sut mae'r tywydd yn effeithio ar ymweld â Thŵr Eiffel?

Mae’r tywydd yn dylanwadu’n sylweddol ar y profiad ymweld, gyda’r gwanwyn a’r hydref yn cynnig hinsoddau mwyn a dymunol sy’n ddelfrydol ar gyfer ymweliadau, sy’n cyferbynnu ag eithafion yr haf a’r gaeaf.

 Pa dymhorau sy'n cael eu hystyried fel y rhai gorau ar gyfer ymweld â Thŵr Eiffel yn seiliedig ar y tywydd?

Ystyrir mai'r gwanwyn (Mawrth i Fai) a'r hydref (Medi i Dachwedd) yw'r tymhorau gorau i ymweld â Thŵr Eiffel oherwydd y tywydd mwyn a chyfforddus.

 A all gwyliau ysgol effeithio ar lefelau'r dyrfa yn Nhŵr Eiffel?

Ydy, gall gwyliau ysgol Ewropeaidd, yn enwedig rhwng Gorffennaf 8 a Medi 4, Hydref 21 i Dachwedd 6, a Rhagfyr 23 i Ionawr 8, arwain at bresenoldeb uwch.

 Sut alla i osgoi llinellau hir yn Nhŵr Eiffel?

Gall prynu tocynnau ar-lein ymlaen llaw helpu i osgoi llinellau hir, yn enwedig ar gyfer mynediad i’r Copa, gan fod tocynnau’n aml yn gwerthu allan yn gyflym.

Beth yw'r amser cyrraedd a argymhellir ar gyfer deiliaid tocynnau?

Cynghorir deiliaid tocynnau i gyrraedd 15-20 munud cyn eu hamser a drefnwyd, yn enwedig i'r rhai sydd â mynediad i'r Uwchgynhadledd, i gyfrif am arosiadau posibl ar gyfer codwyr ar yr 2il lawr.

 A oes gwyliau penodol sy'n cynyddu presenoldeb yn Nhŵr Eiffel?

Ydy, mae gwyliau fel y Tybiaeth (Awst 15-19), Diolchgarwch (Tachwedd 18-1 Rhagfyr), a'r Beichiogi Di-fwg (Rhagfyr 8-10) yn gweld presenoldeb uwch.

 Beth yw lefel y dorf ar benwythnosau?

Penwythnosau, yn enwedig dydd Sadwrn a dydd Sul, yw'r dyddiau prysuraf yn Nhŵr Eiffel.

Ydy Tŵr Eiffel ar agor bob dydd o'r wythnos?

Ydy, mae Tŵr Eiffel ar agor bob dydd, gan gynnwys dydd Mawrth, yn wahanol i lawer o amgueddfeydd Paris.

A ddylwn i ymweld â Thŵr Eiffel yn ystod y dydd neu'r nos?

Mae'r dydd a'r nos yn cynnig persbectif unigryw o'r rhyfeddod pensaernïol Parisaidd hwn.

I blymio'n ddwfn i'r pwnc hwn, darllenwch ein herthygl ar Ymweld â “The Eiffel Tower Dydd yn erbyn Nos.”

A yw'r adeg o'r flwyddyn yn effeithio ar argaeledd tocynnau ar gyfer copa Tŵr Eiffel?

Oes, yn ystod y misoedd ymweld brig, gall tocynnau ar gyfer y copa werthu allan yn gyflym, gan ei gwneud yn ddoeth archebu ymhell ymlaen llaw.

 Beth yw'r amser gorau i ymweld â Thŵr Eiffel os ydw i am weld y sioe olau?

Mae adroddiadau Dengys golau Tŵr Eiffel yn cael eu cynnal bob dydd ar ôl machlud haul. Os mai eich blaenoriaeth yw gweld y Sioe Olau, gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld ar ôl machlud haul.

Erthygl a awgrymir

Delwedd Sylw: TomasSereda / Getty Images