Yr Amser Gorau i Ymweld â Thŵr Eiffel

4.8
(139)

Mae Tŵr Eiffel yn croesawu miliynau o ymwelwyr bob blwyddyn o bob rhan o'r byd.

Nid yw'n syndod ei fod yn cael ei ystyried yn un o'r atyniadau twristiaeth byd-eang enwocaf. 

An Eiffel Tower Bydd ymweliad yn rhoi profiad bythgofiadwy i chi a golygfa heb ei ail o orwel eiconig Paris.

Ond cyn i chi gynllunio eich taith i symbol eiconig Paris, mae gwybod am yr amser gorau i ymweld â Thŵr Eiffel yn hollbwysig.

Mae penderfynu pryd i ymweld â Thŵr Eiffel yn ystyriaeth sylweddol cyn paratoi'ch bagiau ar gyfer y daith.

Mae Tŵr Eiffel ar agor trwy gydol y flwyddyn. Fodd bynnag, mae'r amser gorau i ymweld â'r tŵr yn dibynnu ar sawl ffactor, gan gynnwys y tywydd, y dorf, amser o'r dydd, a llawer o ffactorau eraill.

Yn yr erthygl hon, byddwn yn eich helpu i benderfynu ar yr amser gorau i ymweld â Thŵr Eiffel gyda rhesymau manwl.

Yr Amser Gorau i Ymweld Yn Seiliedig ar y Torf

yr amser gorau i ymweld â thŵr Eiffel ar waelod y dyrfa
Delwedd: Amine ATTOUT / pexels

Mae Tŵr Eiffel yn croesawu ymwelwyr trwy gydol y flwyddyn ac mae ganddo tua 7 miliwn o ymwelwyr bob blwyddyn. 

Ond os ydych chi hefyd yn cynllunio taith i'r heneb eiconig hon, mae'n bwysig gwybod yr amser gorau o'r flwyddyn i dalu'ch ymweliad. 

Mae'r amser delfrydol o'r flwyddyn i ymweld â'r tŵr yn dibynnu'n llwyr ar eich dewisiadau. 

Mae llawer o ymwelwyr yn hoffi ymweld â Thŵr Eiffel mewn amgylchedd llai gorlawn, tra bod llawer yn talu eu hymweliad pan fydd gan Baris dywydd hyfryd o gwmpas. 

Felly, mae i fyny i chi a'ch dewisiadau pan fyddwch am ymweld â'r Tŵr. 

Yn seiliedig ar wahanol ffactorau, dyma ddisgrifiad manwl o sut mae presenoldeb Tŵr Eiffel yn newid trwy gydol y flwyddyn.

Yr Amser Gorau i Ymweld Ar Sail Tywydd

tywydd gorau i ymweld â thŵr eiffel
Delwedd: Givagaphotos

Mae llawer o ymwelwyr yn ystyried y tywydd yn ffactor hollbwysig wrth gynllunio eu taith i'r tŵr.

Fodd bynnag, waeth beth fo'r tywydd, nid yw harddwch unfrydol y tŵr byth yn rhyfeddu ei ymwelwyr.

Byddai teithwyr cyson yn cytuno bod gan bob tymor swyn sy'n cofleidio harddwch y twr yn unigryw.

Ym Mharis, mae'r haf a'r gaeaf i fod i weld tymereddau eithafol.

Gall ymweld yn ystod yr haf fod yn flinedig gan fod gennych ardal fawr i'w gorchuddio a nifer o risiau i'w dringo. 

Tra yn y gaeaf, gall yr amgylchedd iasoer o'ch cwmpas ei gwneud hi'n anodd gweld dinas y goleuadau yn y nos.

Felly, mae'r gwanwyn a'r hydref yn cael eu hystyried fel yr amser gorau o'r flwyddyn i ymweld â Thŵr Eiffel.

Mae'r tywydd mwyn a thawel yn ystod y tymhorau hyn yn golygu bod dringo grisiau ac aros mewn llinellau yn gyfleus i ymwelwyr.

Yr amser gorau i ymweld â Thŵr Eiffel Yn Seiliedig ar y Tyrfa

amser gorau o'r dydd i ymweld â thŵr eiffel
Delwedd: F11photo / Getty Images Pro

Mae'r dorf yn ffactor hanfodol wrth benderfynu ar yr amser gorau i ymweld â Thŵr Eiffel.

Mae Tŵr Eiffel yn fwyaf gorlawn yn ystod ei dymor brig, o ddiwedd mis Mehefin i ddechrau mis Medi.

Os ydych chi am addoli harddwch y tŵr mewn amgylchedd llai gorlawn, rydym yn argymell eich bod yn ymweld yn ystod y tymhorau allfrig.

Mae'r tymor tawel ar gyfer Tŵr Eiffel yn dechrau ym mis Awst ac yn ymestyn i ganol mis Chwefror.

Dyma'r tymhorau pan fyddwch chi'n dod ar draws llai o dorf yn Nhŵr Eiffel ac yn gallu gweld ei harddwch mewn heddwch.

Bydd llai o dorf yn ystod y tymor hwn, felly ni fydd yn rhaid i chi aros yn llawer hirach yn y llinellau diogelwch.

I gael gwell dealltwriaeth o'r amser gorau o'r flwyddyn i ymweld â Thŵr Eiffel, edrychwch ar y tabl adroddiad presenoldeb a grybwyllir isod:

Mis y FlwyddynLefel y dorf
Ionawr isel
Chwefrorisel
MawrthCanolig
EbrillCanolig
MaiCanolig
Mehefinuchel
GorffennafUchafswm
AwstUchafswm
MediCanolig 
Hydrefisel 
Tachwedd isel
RhagfyrCanolig

Yr amser gorau o'r wythnos i ymweld â Thŵr Eiffel

Nawr ein bod ni'n gwybod yr amser delfrydol ar gyfer ymweliadau Tŵr Eiffel mewn blwyddyn, mae'n bryd i ni gyfyngu'r amser i'r Wythnos. 

Felly, yr amser gorau o'r wythnos i ymweld â Thŵr Eiffel yw dydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau.

Dyma amseroedd allfrig yr wythnos, ac fe welwch lai o dorf o amgylch yr atyniad.

Tra bod y penwythnosau yn tueddu i fod y diwrnod prysuraf yn Nhŵr Eiffel, yn enwedig dydd Sadwrn a dydd Sul.

Yr amser gorau o'r dydd i ymweld â Thŵr Eiffel

Wrth ddod i ben i ddod o hyd i'r amser delfrydol i ymweld â Thŵr Eiffel, mae angen inni ddarganfod yr amser gorau o'r dydd i ymweld â Thŵr Eiffel. 

Felly, oriau agor Tŵr Eiffel yw rhwng 9 am a 12.45 pm.

Ac rhwng yr oriau hyn, ceisiwch dalu eich ymweliad â'r Tŵr, pan fydd yn llai gorlawn, er mwyn i chi allu archwilio'r Iron Lady mewn heddwch. 

Yn gyffredinol, amser prysuraf y dydd yn Nhŵr Eiffel yw rhwng 11 am a 5 pm. 

Felly, os ydych chi am ymweld â Thŵr Eiffel mewn amgylchedd llai gorlawn, talwch eich ymweliad yn ystod oriau di-brig y dydd, rhwng 9 am i 11 am ac 8 pm i 10.30 pm. 

Cyfeiriwch at y tabl isod i gael gwell syniad o'r amser gorau o'r dydd i ymweld â Thŵr Eiffel:

Amser o'r DyddLefel y dorf
9 am i 11 amisel
11 am i 5 pmuchel
5 pm i 8 pmCanolig
8 pm i 10.30 pmisel

Yr amser gorau i ymweld â Thŵr Eiffel: Dydd neu Nos?

Mae'r rhan fwyaf o ymwelwyr Tŵr Eiffel yn ei chael hi'n anodd penderfynu pryd y dylent ymweld â'r Tŵr, yn ystod y dydd neu'r nos. 

Wel, mae'r ateb yn eithaf syml.

Ymwelwch â'r tŵr ychydig cyn i'r haul fachlud. Fel hyn, byddwch yn gweld gorwel Paris yng ngolau dydd ac yn gweld machlud hardd. 

Mae ymweld â Thŵr Eiffel ar unrhyw adeg yn brofiad gwych, boed hynny yn ystod y nos neu'r dydd. 

Fodd bynnag, os ydych chi am weld Tŵr Eiffel yn pefrio gyda goleuadau wrth i chi esgyn i wahanol loriau'r tŵr, Rydym yn argymell eich bod yn talu'ch ymweliad yn ystod oriau'r Nos. 

Casgliad - Yr amser gorau i ymweld â Thŵr Eiffel

Buom yn trafod a dysgu am bob ffactor sydd angen ei ystyried cyn penderfynu ar yr amser gorau i ymweld â Thŵr Eiffel.

Er bod gan bob ymwelydd eu hoffterau, o ran harddwch Tŵr Eiffel, mae'n parhau i fod heb ei ail waeth beth fo'r amser o'r dydd neu'r tymor. 

Felly, mae taith i Dŵr Eiffel yn hollol werth chweil, gan y bydd yn rhoi atgofion i chi am oes. 

Mae golygfeydd golygfaol gorwel hardd Paris mor ddeniadol fel bod dringo'r tŵr yn teimlo'n werth chweil.

Ac os ydych chi am i'ch taith Tŵr Eiffel fod yn fwy llyfn a heb unrhyw drafferthion na siomedigaethau, rydym yn eich argymell Archebwch eich Tocynnau Tŵr Eiffel ar-lein ymlaen llaw.

Erthygl a awgrymir

Delwedd Sylw: TomasSereda / Getty Images

Pa mor ddefnyddiol oedd y swydd hon?

Cliciwch ar seren i'w sgorio!